Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô bốt sau khi thực hiện xong chương trình. Em hãy bổ sung 2 lệnh để rô bốt quay lại vị trí ban đầu

Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt…