Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô bốt sau khi thực hiện xong chương trình. Em hãy bổ sung 2 lệnh để rô bốt quay lại vị trí ban đầu

Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô…
Chương trình dịch làm gì?

Chương trình dịch làm gì? Trả lời: Chương trình dịch dùng để dịch cách chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác nhằm thực hiện trên máy tính ra ngôn ngữ máy. Chương trình dịch chuyển đổi các dòng lệnh…