Luyện tập chung trang 53 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:2. Tính:2 + 1 + 2 =             3  + 1 + 1 =               2 + 0 + 2 =3. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:2...