Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3


Đề bài1.SốThừa số32431504Thừa số3 4 Tích 972 6002. Đặt tính rồi tínha) \(684: 6\);        \(845: 7\);            c) \(630: 9\);       d) \(842: 4\)3. Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\frac{1}{9}\) số máy...