Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 1


Đề bài1. Số?2 = 1 +...         6 = 2 +...         8 =...+ 3           10 = 8 +....3 = 1 +...         6 =...+ 3         ...