Luyện tập trang 150 SGK Toán 1


Đề bài1. Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?Tóm tắt  Có: … búp bê              Đã bán: … búp bê              Còn...