Luyện tập trang 46 SGK Toán 3


Bài 1.a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):Mẫu: 3 m 2 dm = 32...