Luyện tập trang 48 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:2. Số?3. Tính:Lời giải chi tiết1.2.3.2  + 1 + 1 = 41 + 2 + 1 = 44.Viết phép tính là: 1 + 3 = 4.