Luyện tập trang 67 SGK Toán 1


Đề bài1. 2. Tính:1 + 3 + 2 =               6 - 3 -1 =                   6 - 1 - 2 =3 + 1 + 2 =     ...