Luyện tập trang 67 SGK Toán 3


Đề bài1. Điền dấu \(<, =, >\) vào chỗ chấm.\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g...