Luyện tập trang 75 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:7  +1 =                  6 + 2 =                  5 + 3 =                       4...