Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt


1. Viết tiểu sử tóm tắt    Xác định mục đích và yêu cầu:- Mục đích:    Giới thiệu một đoàn viên ưu tú- Yêu cầu:    + Thông tin của bản tiểu sử tóm tắt phải chính xác, khách quan,...
Lời giải chi tiếtViết tiểu sử tóm tắt giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).Trả lời:1. Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: Giới...