Lý thuyết diện tích hình thang


  1. Công thức tính diện tích hình thangDiện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.$$S = {1 \over 2}\left( {a + b} \right).h$$2. Công thức tính diện tích hình bình hànhDiện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao...

  1. Công thức tính diện tích hình thang

  Diện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

  $$S = {1 \over 2}\left( {a + b} \right).h$$

  2. Công thức tính diện tích hình bình hành

  Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

  S = ah