Lý thuyết thể tích của hình chóp đều


  A. KIẾN THỨC CƠ BẢNCông thức tính thể tích :Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều caoV = \(\frac{1}{3}\) .S.hS: diện tích đáyh: chiều cao

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

  Công thức tính thể tích :

  Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao

  V = \(\frac{1}{3}\) .S.h

  S: diện tích đáy

  h: chiều cao