Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Trả lời:

 Màn hình Excel có những đặc trưng cùa một chương trình bảng tính:

–  Trang tính: Là miền làm việc chính của bảng tính (gồm các cột, hàng, ô);

–  Bảng chọn Data: Chứa các lệnh xử lí dữ liệu;

–   Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức cho một ô tính;

Ngoài ra, Excel cung cấp đầy đủ công cụ và các hàm có sẵn được tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ như các chương trình bàng tính khác.

Xem thêm:  Làm thế nào để điều chỉnh các trang in hợp lý?