Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số


Đề bài1. Tính2. Đặt tính rồi tính:a) 437 x 2                                                  b) 319 x 3    205 x...