Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số


Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính :a) 1023 x 3                           b) 1212 x 4    1810 x 5                           ...