Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh


     Bài thơ số 3 trong "Nhật kí trong tù" với nhan đề "Bị bắt ở phố Túc Vinh", Bác Hồ viết:"Túc Vinh mà để ta mang nhục,Cố ý làm cho chậm bước mình;Bịa đặt vu ta là gián...
Phân tích và chứng minh chất thép trong tập thơ “Nhật kí trong tù”   Thế nào là chất thép? Biểu hiện của chất thép trong thơ nói riêng và trong văn học nói chung?   Chất thép được thể hiện đa...
Phân tích và chứng minh thiên nhiên trong “Nhật kí trong tù”   Quan niệm về thiên nhiên trong thơ Bác.   Thiên nhiên đẹp, có các sự vật gắn bó hài hòa, có sự vận động.   Thiên nhiên khắc nghiệt như...
Phân tích và chứng minh tính nhân đạo trong “Nhật kí trong tù”   Quan niệm nhân đạo trong thơ Bác (Mở bài).   Biểu hiện của tính nhân đạo trong Nhật kí trong tù (Thân bài).   Cảm thông với những kiếp...
   Những bài thơ tả cảnh thể hiện rất rõ cảm hứng dạt dào của Bác trước thiên nhiên. Có bài chỉ vài nét phác họa đơn sơ, song cũng có bài như một bức tranh sơn mài lộng lẫy....
   Tháng 1- 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác về nước, để chỉ đạo cách mạng trong nước. Tháng 5 năm ấy Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Ðảng họp ở hang Pác Bó dưới...
1, Hoàn cảnh sáng tác.   Tháng 8 năm 1942, với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh và Phân bộ quốc tế phản xâm lược của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ...