Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)


Đề bài1. Tính nhẩm:a) 3000 + 2000 x 2                b) 14000 – 8000: 2    (3000 + 2000 ) x 2 =              (14000 – 8000 ): 2 =2. Đặt tính...