Ôn tập: các số đến 10 trang 172


Đề bài1. Số?2 = 1 +....                      8 = 7 +......                           9 = 5 +.....3 = 2 +.......