Ôn tập: các số đến 10 trang 173 – Toán 1


Đề bài1. Tính:10 - 1 =      9 - 1 =      8 - 1 =         7 - 1 =       10 - 2 =      9 - 2 =    ...