Ôn tập: các số đến 100 trang 176


Đề bài1. Tính nhẩm:a) 60 + 20 =                80 - 20 =                    40 + 50 =70 + 10 =            ...