Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Đề bàiCho m > n, chứng minh:a) m + 2 > n +2;                    b) -2m < -2n;c) 2m – 5 > 2n – 5;               ...
Đề bàiKiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:a) -3x + 2 > -5;                                     b) 10 – 2x < 2;c) x2 – 5 < 1;                                         d) |x| < 3;e) |x| > 2;                                             ...
Đề bàiGiải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a) x – 1 < 3;                                          b) x + 2  > 1;c) 0,2x < 0,6;                                        d) 4 + 2x < 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiGiải các bất phương trình:a) \({{2 - x} \over 4} < 5;\)                                           b) \(3 \le {{2x + 3} \over...
Đề bàiGiải các bất phương trình:a) 3 – 2x > 4;                                        b) 3x + 4 < 2;c) (x – 3)2 < x2 – 3;                               d) (x-3)(x+3) < (x+2)2 + 3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc...
Đề bàiTìm x sao cho:a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương;b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x – 5;c) Giá trị của biểu thức 2x...
Đề bàiĐố: Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ...
Đề bàiGiải các phương trình:a) |3x| = x + 8;                                      b) |-2x| = 4x + 18;c) |x – 5| = 3x;                                      d) |x + 2| = 2x – 10.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng cách giải của dạng...