Phép cộng trong phạm vi 5


Đề bài1. Tính:4 + 1 =            2 + 3 =            2 + 2 =              4 + 1 = 3 + 2 =       ...