Phép cộng trong phạm vi 7


Đề bài1. Tính:2. Tính:7 + 0 =               1 + 6 =              3 + 4 =              2 + 5 =0 + 7 = ...