Phép cộng trong phạm vi 9


Đề bài1. Tính:2. Tính:2 + 7 =            4 + 5 =             3 +  6 =            8  + 1 =0 + 9 =       ...