Phép trừ dạng 17 – 7


Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =12 - 2...