Phép trừ trong phạm vi 6


Đề bài1. Tính:2. Tính:5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =6 - 5 =            ...