Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)


Câu 1:  Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận là:- Điệp cú pháp câu: “Ai có... dùng....”- Liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuồng, gậy gộc => Cách liệt kê giáng bậc, từ lớn đến nhỏ, từ vũ khí...
Lời giải chi tiết1. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống...