Review 2: Unit 4-5


Vocabulary (Từ vựng)1. Complete the sentences using the endings: -ing, -ed, -ful, or -less of the words in brackets.(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng phần đuôi -ing, -ed, -ful hoặc -less rda từ trong ngoặc đơn.)Hướng dẫn giải:1....
Reading (Đọc)1 a. Read the text.(Đọc đoạn văn.)Up in the sky (Lên trên bầu trời)Tạm dịch:Trên bầu trờiHàng không là bay hoặc điều hành một chiếc máy bay. Những người lái máy bay gọi là ÄU công. Đã có nhiều...