Review 2 (Unit 4-5-6)


Pronunciation (Phát âm)1. Read the mini-talks and circle the words in red which you think are stressed. Then listen and check.(Đọc những đoạn hội thoại ngắn và khoanh vào các từ in đỏ mà bạn nghĩ được đặt trọng âm....
Reading  (Đọc)1. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for the questions.(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng.)Hướng dẫn giải: 1.A       2.D        3.D        4.B     ...