Review 3: Unit 6-7-8


Vocabulary (Từ vựng)1. Complete these sentences with suitable words from the box.(Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung.)Hướng dẫn giải:1. pay               2. discrimination               3....
Reading (Đọc)1. Read the text.(Đọc bài văn.)Tạm dịch:Bảng (trắng) tương tácMột bảng tương tác là một thiết bị điện tử mà giúp học sinh học tiếng Anh bằng những cách kích thích hơn. Nó rất hữu ích trong lớp học...