Review 4 ( units 10 -11 -12)


Pronunciation (Phát âm)1  Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences.(Vẽ những mũi tên lên hoặc xuống để minh họa tông giọng đúng, sau đó nghe và thực hành nói những...
1.a Read the text and match the headings with the correct paragraphs.(Đọc bài đọc và nối với những tiêu đề với đoạn văn phù hợp)Hướng dẫn giải:1.C                   2.A      ...