Số 0 – Toán lớp 1


Đề bài2. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):4. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:0....1                  0....5      ...