So sánh các số trong phạm vi 100000


Đề bài1. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống (<, >, = )4589…10001                        35276….352758000…7999 + 1                     99999…1000003527….3519                          86573….965732. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:89156…98516                            67628….6772869731…69713                          89999..9000079650…79650                          78659…768603.a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83269, 92368,...