Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh


   Phân tích bài thơ Tảo giải (II) ở Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.BÀI LÀM   Nếu tinh ý thì người đọc sẽ nhận ra ở bài đầu bắt đầu bằng một âm thanh (tiếng gà) vì ở...
Phân tích bài thơ Giải đi sớm (I) trong tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.BÀI LÀM   Bài thơ được bắt đầu với một tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy trong đêm chữa tan gợi được...
Bình giảng bài thơ Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù.   YÊU CẦU   Bình giảng một bài thơ dịch, lại là thơ chữ Hán, làm theo thể tuyệt cú cổ điển, bài...
Bình giảng bài thơ Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù.YÊU CẦU   Bình giảng một bài thơ dịch, lại là thơ chữ Hán, làm theo thể tuyệt cú cổ điển, bài làm...
Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh.DÀN BÀI SƠ LƯỢC   Các ý chính:   Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.   Khổ I: ...
I - Gợi dẫn1. Bài thơ Tảo giải thể hiện khí phách hiên ngang của người cộng sản Hồ Chí Minh. Trong lúc tăm tối nhất của cuộc sống tù đày, Người vẫn lạc quan tin tưởng, vẫn hướng đến...
     "Nhật kí trong tù" gồm 133 bài thơ chữ Hán, phần lớn viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Tập nhật kí bằng thơ này ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, từ tháng 8-1942 đến...