Thao tác lập luận bình luận


THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬNCâu 1. - Bình luận: là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về đúng sai, thật giả, lợi hại của các hiện tượng đời sống như: ý kiến, chủ trương, sự việc, con người, tác phẩm...
Lời giải chi tiết1. Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng? Vì sao?Trả lời:   Bình luận không...