Thao tác lập luận so sánh


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH.1. Tìm hiểu ngữ liệu: a.- Đối tượng được so sánh là bài “Văn Chiêu hồn”.- Đối tượng so sánh là Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm và Truyện Kiều.b....
Lời giải chi tiết1. Trong đoạn trích, tác giả đã so sánh "Bắc" với "Nam" về những mặt nào?Như nước Đại Việt ta từ trước,Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.Núi sông bờ cõi đã chia,Phong tục Bắc Nam cũng...