Trừ các số tròn chục


Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:50 - 30 =?Nhẩm: 5 chục - 3 chục  = 2 chụcVậy: 50 - 30  = 20.40 - 30 =                        80 - 40 =70 - 20...