Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


Câu 1:    Từ “thôi”  được dùng với nghĩa chuyển: sự mất mát, đau đớn.Câu 2:- Cách sắp đặt từ ngữ:+Đảo trật tự từ: xiên ngang  - mặt đất, rêu- từng đám+ biện pháp đối: xiên ngang ><đâm toạc, mặt...
Lời giải chi tiết1. Trong hai câu thơ dưới đây, từ thôi in đậm đã được tác giả sử dụng với nghĩa thế nào?Trả lời:Trong bài Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến viết:   Bác Dương thôi đã thôi rồi,   Nước mây...