UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF… – MỘT NGÀY TRONG CUỘC ĐỜI CỦA…


Part 1. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.It was five o'clock in...
B.LANGUAGE FOCUS Exercise 1. Write the words which contain the sound /i/ in column A and those which contain the sound /i:/ in column B.Viết những từ chứa âm /i/ vào cột A và từ chứa âm /:i/ vào cột...
A.   SPEAKING Exercise 1. Match each of the sentences in column A with a suitable response in column B. Then write the dialogue in full form.Nối mỗi câu ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột...
WRITING Exercise 1. Use the words to make sentences. Change the form of the verbs if necessary.Sử dụng những từ sau để tạo thành câu. Thay đổi dạng động từ nếu cần thiết.1. I / be / to / years...