Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương


UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENTMôi trường địa phương1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn...
1. Listen and read ( Nghe và đọc). Click tại đây để nghe:Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?Phong: They can't because we have lots of products. They make some and...
1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.(Điền các động từ sau vào trong bảng. Một trong số chúng phải được dùng 2 lần. )Hướng dẫn giải:A. cast  B. carve  ...
Grammar (Ngữ pháp)1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).(Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong mỗi câu dưới...
1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words.(Nick, Mi, Dương và...
Reading (Đọc)1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other qusetions to find out the similarities and differences between your pictures. (Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào...
1. Discribe what you see in each picture. Do you know what places they are? Listen and check your answers (Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong bức tranh. Bạn có biết đó là nới nào không? Nghe và kiểm tra câu trả...
Vocabulary (Từ vựng)1. Write some traditional handicrafts in the word web below. (Viết tên một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong sơ đồ dưới đây. )Hướng dẫn giải:1. paintings2. pottery 3. drums 4. silk5. lanterns 6. conical hats7. lacquerware 8. marble sculptures Tạm dịch:1....
What make you proud of your area?(Điều gì làm bạn tự hào về quê mình? )Tạm dịch:Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang tổ chức một cuộc thi mang tên: " Điều gì khiến bạn tự hào về quê mình". Người...