Unit 11. Changing Roles in Society


UNIT 11. CHANGING ROLES IN SOCIETYThay đổi vai trò trong xã hộiapplication (n) /ˌæplɪˈkeɪʃn/: việc áp dụng, ứng dụngattendance (n) /əˈtendəns/: sự tham giabreadwinner (n) /ˈbredwɪnə(r)/: trụ cột gia đìnhburden (n) /ˈbɜːdn/: gánh nặngconsequently (adj) /ˈkɒnsɪkwəntli/: vì vậycontent (adj) /kənˈtent/:...
Into the Future (Trong tương lai)1 Listen and Read( Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Người phỏng vấn: Chúng tôi đã mời một vài học sinh từ trường cây sồi tại thung lũng vui vẻ đến diễn đàn Beyon 2030,...
1. Complete the table with appropriate words.( Hoàn thành bảng với từ thích hợp)Hướng dẫn giải:Tạm dịch:Động từ - danh từ - danh từ chỉ người1. tham dự  - sự tham dự - người tham dự2. tạo thuận lợi -...
1. Choose the future active or passive complete the sentences.( Chọn thì tương lai chủ động hay bị động để hoàn thành câu)1. Teenagers____in important decisions concerning their lives.A will participate                  ...
1.a Work in groups. Read the introduction to the Just imagine! forum. Discuss and take notes of own predictions.( Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán...
Reading (Đọc)1 Discuss in groups.(Thảo luận theo nhóm)Tạm dịch:1. Thay đổi gì trong xã hội chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm nữa?2. Những thay đổi về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội sẽ...
Listening (Nghe)1   Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country?(Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)2 Listen to the description of some changes in...
Vocabulary (Từ vựng)1 Complete the sentences with the words in the box.(Hoàn thành câu với những từ trong khung)Hướng dẫn giải:1. male-dominated            2. individually-oriented  3. hands-on4. responsive to                   ...
 YOUR VISION OF THE FUTUREThere have been a lot of changes in society over the past 30 years, and more changes will certainly continue to take place. A competition called YOUR VISION OF THE FUTURE has been launched online for...