Unit 16. People and places – Con người và nơi ở


UNIT 16: PEOPLE AND PLACES [CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN]- ancient /ˈeɪnt ʃənt/ (adj): cổ xưa- attraction /əˈtrækʃən/ (n): sự hấp dẫn- battle /ˈbætl/ (n): trận chiến đấu- bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn- coral /ˈkɔrəl / (n): san hô- defeat /dɪˈfiːt/...
A. Famous places in Asia (Những nơi nổi tiếng ở châu Á)1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)Click tại đây để nghe: Hoa: What is that, Ba?Ba: It’s a postcard from my uncle...
B. Famous people (Danh nhân)1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)Click tại đây để nghe: Ba: Hello, Liz. What are you doing?Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me?Ba: Sure....