Unit 3: Teen stress and pressure


UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSUREÁp lực và căng thẳng tuổi thiếu niênadolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niênadulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thànhcalm (adj) /kɑːm/: bình tĩnhcognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duyconcentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập...
1. Listen and read (Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Dịch hội thoại: Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa đến à? Phúc: Cô ấy cô ấy hơi mệt và không muốn ra ngoài. Cô ấy phải thức khuya để...
 1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need.(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng. )Hướng dẫn giải: 1. shape and height  ...
1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline the reported speech, rewrite in direct speech what Mai said to brother Phuc and to her parents.(Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết...
1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category(Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)Hướng dẫn...
Reading (Đọc)1. a. Do you know what a child helpline is? (Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không? )b. Now read the articles (Bây giờ cùng đọc bài báo sau. )Tạm dịch:Magic NumberMagic Number 18001567 là dịch vụ miễn...
1a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine (Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen. )Click tại đây để nghe:b. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng...
1. Put yourself in these teens' shoes. Choose the TWO best words to describe your feelings in the following situations. (Đặt vị trí của bạn vào vị trí của những người trẻ. Chọn 2 từ tốt nhất để miêu tả cảm xúc...
Teen support group Tạm dịch:Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng Hỗ trợ nhóm ở trường: Kĩ năng học nhóm Kĩ năng sống Kĩ năng xã hội Kĩ năng kiểm soát cảm xúcKĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp Chọn 1 ý tưởng và nghĩ...