Unit 6. After school – Sau giờ học


Invitation (Lời mời)Muốn mời ai làm gì, ta dùng cấu trúc câu:                                                Will you + V (base form)...?Would...
Suggestions (Lời đề nghị)1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:a. Let’s + V + Object/ Adverb: chúng ta hãy...Ex: Let’s do our homework toaether.(Chúng mình hãy cùng nhau làm bài tập...
1. Should / Sud /: (nên)Là một khiếm trợ độns từ (a modal auxiliary ) được dùng để diễn tả lời khuyên.Ex: You look ill. You should see the doctor.(Bạn trông có vẻ bệnh. Bạn nên đi bác sĩ)If you...
UNIIT 6 AFTER SCHOOL [ SAU GIỜ HỌC]- anniversary /ˌæn əˈvɜr sə ri / (n): ngày/lễ kỷ niệm- campaign /kæmˈpeɪn/ (n): chiến dịch/ đợt vận động- celebration /ˌselɪˈbreɪʃən/ (n) sự tổ chức,lễ kỷ niệm- collection /kəˈlekʃən/ (n): bộ sưu tập-...
A. What do you do? (Bạn làm gì?)1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)Click tại đây để nghe: Minh: Hello, Hoa. What are you doing?Hoa: Hi, Minh. I'm doing my math homework.Minh: You...
B. Let's go! (Chúng ta hãy đi!)1. Listen. Then practice in groups of four. (Nghe. Sau đỏ thực hành theo nhóm bốn bạn.)Click tại đây để nghe: Ba: What should we do this evening?Nam: What about going to the movies?Lan: There aren't any...