Unit 6: Gender Equality


1. The passive voice with Modals (Thể bị động của động từ khiếm khuyết)  V(A): động từ ở câu chủ động;V(P): Modal Verbs + be + p.p động từ khiếm khuyết ở câu bị độngModal verbs (Động từ khiếm khuyết)Nếu trong...
UNIT 6. GENDER EQUALITYBình đẳng giới1. address/əˈdres/(v): giải quyết2. affect/əˈfekt/   (v): ảnh hưởng3. caretaker /ˈkeəteɪkə(r)/ (n):người trông nom nhà4. challenge /ˈtʃælɪndʒ/(n):thách thức5. discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/  (n):phân biệt đối xử6. effective /ɪˈfektɪv/ (adj):có hiệu quả7. eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/(v): xóa bỏ8. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/(v):động viên, khuyến khích9....
Equal opportunities in education (Cơ hội bình đẳng trong giáo dục)1. Listen and read.(Lắng nghe và đọc.)Click tại đây để nghe: Tạm dịch:Lan: Chúng ta có thể làm dự án lớp “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” không?Quang: Được, chúng ta hãy...
Vocabulary (Từ vựng)1. Match each word with its definition. Then practise reading the words out loud.(Nối mỗi từ với định nghĩa của nó. Sau đó thực hành đọc lớn từ đó lên.)HƯớng dẫn giải:1  - d: equal — having the same...
Reading (Đọc)Gender equality in employment (Bình đảng giới trong việc làm)1. Look at the symbols. What do they stand for?(Nhìn vào những ký hiệu. Chúng thay thế cho cái gì?)Hướng dẫn giải:They are the symbols of genders, gender equality and gender...
Communication (Giao tiếp)Gender equality in Viet Nam (Bình đẳng giới ở Việt Nam)1. Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam. Do you want to add any achievements? Tell your partner.(Đọc những câu sau đây...
Pronunciation (Phát âm)1. Put the following two-syllable words in the correct columns according to their stress patterns.(Đặt những' từ hai âm tiết sau vào đúng cột theo kiểu nhấn âm tiết của chúng.)Hướng dẫn giải:Tạm dịch: Từ âm tiết đầuký...
Do a survey. Find out...(Làm một khảo sát. Tìm ra...)Hướng dẫn giải:1. 15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school.2. 14 monitors are girls and 7 monitors are boys.3. 18 form teachers are female and...