Unit 6: Viet Nam: Then and now


UNIT 6. VIET NAM: THEN AND NOWViệt Nam: Xưa và nayannoyed (adj) /əˈnɔɪd/: bực mình, khó chịuastonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/: kinh ngạcboom (n) /buːm/: bùng nổcompartment (n) /kəmˈpɑːtmənt/: toa xeclanging (adj) /klæŋɪŋ/: tiếng leng kengcooperative (adj) /kəʊˈɒpərətɪv/: hợp tácelevated walkway (n)...
1. Listen and read (Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch: Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không? Phúc: Mình biết.Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy...
1. Put one word/phrase under each picture.(Đặt 1 từ/cụm từ dưới mỗi bức tranh)Hướng dẫn giải: 1. tram 2. flyover 3. elevated walkway 4. skytrain 5. underpass 6. tunnel Tạm dịch:1. xe điện2. cầu vượt3. đường bộ trên cao4. tàu trên không5. đường chui6. đường hầm2. Fill in...
Grammar (Ngữ pháp)1. Fill in each blank with the past perfect form of the verb in brackets.(Điền mỗi chỗ trống một động từ ở dạng quá khứ hoàn thành)1. Before the 1990s, trams (be)_____ a popular means of transport In Ha Noi.2....
1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago.(Đọc những bài viết trên Viet Travel Forum của những người đã từng thăm Việt Nam. )Tạm dịch:Lần đầu tiên tôi ở...
Reading (Đọc)1. Work in pairs to answer the following questions.(Làm việc theo cặp rồi trả lời câu hỏi sau)Hướng dẫn giải:   The first picture shows an old tram. The second picture shows a modern train.-    The tram would have been seen in a...
Listening (Nghe)1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?(Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong mỗi bức ảnh. Điều giống và khác giữa chúng là gì? )2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong's...
1. Complete the following word web with transport systems in Viet Nam then and now.(Hoàn thành mạng lưới từ sau đấy với hệ thống giao thông ở Việt Nam xưa và nay. )Hướng dẫn giải:Then: earthen road, path, trench, brick road,...
SCHOOL LIFE IN VIET NAM: THEN AND NOW(Trường học ở Việt Nam: Xưa và nay)Reference:P1. This is a classroom with wooden walls. The class doesn’t look spacious enough. There is no lighting system either. There are not many students. The...