Unit 8: CELEBRATION


Complete each sentence using who/whom/which/where.(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng ai / người / cái nào / ở đâu.)a) We will soon gather at the village where the festival is taking place. (Chúng tôi sẽ sớm tập trung tại...
Complete the sentences. Choose the most appropriate ending from the box and make it into a relative clause(Hoàn thành câu. Chọn kết thúc thích hợp nhất từ hộp và biến nó thành một mệnh đề quan hệ)+ they were taken...
Read the passage. Fill in the blanks with who, which or where.(Đọc đoạn văn. Điền vào chỗ trống với ai, ở đâu và ở đâu)I have many friends and they all have different ideas of summer vacations. One friend of...
Write sentences. Use the words/phrases under each picture to write a sentence with although, though, or even though.(Viết câu. Sử dụng các từ / cụm từ bên dưới mỗi hình ảnh để viết một câu với mặc dù, mặc dù,...
Complete the following sentences with your own words (Hoàn thành các câu sau bằng những từ của bạn)a) Although my mom can sing very well,_______________a) Although my mom can sing very well, she has never sung a song in public.(Mặc...
Read the paragraphs about celebrations in different countries.(Đọc đoạn văn về lễ kỷ niệm ở các quốc gia khác nhau.)1. All over the world, people welcome the new year for it is one of the oldest of all holidays. Most New...
Read the sentences and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.(Đọc các câu và điền vào từng khoảng trống bằng từ thích hợp nhất. Khoanh tròn A, B, C hoặc D)1. Fifty-one...
Read the passage and answer the multiple-choice questions. Circle A, B, C or D.(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Khoanh tròn A, B, C hoặc D.)In Sweden, the winters are long, cold, and dark. In...