Unit 8: New Ways To Learn


Non-defining and defining relative clause. (Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định)-   Mệnh đề quan hệ (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) được dùng để bổ nghĩa...
UNIT 8. NEW WAYS TO LEARNCách học mới1. access /ˈækses/(v): truy cập2. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): ứng dụng3. concentrate/ˈkɒnsntreɪt/ (v): tập trung4. device /dɪˈvaɪs/(n): thiết bị5. digital /ˈdɪdʒɪtl/(adj): kỹ thuật số6. disadvantage/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ (n): nhược/ khuyết điểm7. educate /ˈedʒukeɪt/(v): giáo dục+ education /ˌedʒuˈkeɪʃn/(n): nền...
1. Listen and read.(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Hùng: Mình đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về thiết bị điện tử cá nhân Bạn có nghĩ rằng điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy...
Vocabulary (Từ vựng)1. Match each of the phrases on the left with its explanation on the right.(Nối những cụm ở bên trái với sự giải thích ở bên phải.)Hướng dẫn giải:1  - e 2  - d 3  - b 4  - c 5 -...
Reading (Đọc)Digital English(Tiếng Anh số)1. Look at the pictures. What are the students doing? What do you think you are going to read about?(Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ gì khi đọc về nó?)Hướng...
Communication (Giao tiếp)Electronic devices in class - to use or not to use?(Thiết bị điện tử trong lớp — dùng hay không dùng?)1. Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable? Why? Tell your partner.(Đọc những bình...
Pronunciation (Phát âm)1. Listen and repeat.(Nghe và lặp lại.)Click tại đây để nghe:2. Listen again and put a mark (') before the stressed syllable.(Nghe lại và đặt dấu ' trước âm tiết nhấn.)Click tại đây để nghe: Vocabulary (Từ vựng)1. Complete the text with the appropriate...
1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following:(Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc...